วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1   Countable and Uncountable Nouns
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                         รายวิชา  ภาษาอังกฤษ         ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ภาคเรียนที่  2                       ปีการศึกษา  2553                หน่วยการเรียนรู้ที่  5          เรื่อง Going Shopping 
เวลา  1  ชั่วโมง                    ครูผู้สอน  นางปาลิดา        มานัสสา                วันที่สอน  .....................2553
                                                                                                                                                                                               
1.  มาตรฐานการเรียนรู้
                มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน  สามารถตีความเรื่องที่ฟัง  และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
2.  ตัวชี้วัด
                ต 1.1      ป.4/2   ป.4/3
3.  สาระสำคัญ
นำเสนอประโยคถาม - ตอบที่เกี่ยวกับ  Countable and Uncountable Nouns ได้
4.  จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
            1.  ออกเสียงคำศัพท์  อธิบายความหมายได้ถูกต้อง
            2.  อ่าน เขียน ประโยคประโยคเกี่ยวกับ Countable and Uncountable Noun ได้ถูกต้อง
ทักษะ/กระบวนการ
            1.  ถาม ตอบ ประโยคและแยกประเภท Countable and Uncountable Noun ได้ถูกต้อง
คุณธรรม จริยธรรม/ค่านิยม  
            1.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก
            2.  มีความขยัน สนใจ  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน
            3.  มีความรับผิดชอบในการทำงาน
5.  สาระการเรียนรู้
                คำ  กลุ่มคำ  ประโยค และข้อความ เช่น
                Vocabulary :
                Countable Noun  : pen , pencil , book , desk , chair, notebook , eraser , ruler ,apple , orange , etc.
                Uncountable Noun : water , milk , tea , coffee ,cake , cookie 
                Sentences :
                                                - Is this / that a pen ?
                                               Yes, it is. / No, it isn’t.
                                                - Are these / those books?
                                               Yes, they are. / No, they aren’t.
                                                - What is this / that ?
                                               It’s a ruler. / It’s some milk.
                                                - What are these / those ?
                                               They are apples.
                -  การออกเสียงพยัญชนะต้นคำ  พยัญชนะท้ายคำ   สระเสียงสั้น  สระเสียงยาว
                -  การออกเสียงเน้น  หนัก เบา           ( Stress  )  ในคำ  กลุ่มคำ เช่น  pencil , eraser
                -  การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ(intonation) ในประโยคเช่น
                - Is this / that a  pen ?    Yes, it is. / No, it isn’t.
                - What are these / those ?  They are apples.
                - What are these / those ?  They are apples.
                -  การออกเสียงเชื่อมโยง (linking sound) เช่น        What is this / that ?   It’s a ruler.
                -  ประโยคเดี่ยว ข้อความ ที่มีความหมายตรงกับภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
                -  ถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่อง Countable and Uncountable Nouns
                -  มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก
                -  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
6.  สมรรถนะสำคัญ
                1.  ความสามารถในการสื่อสาร
                2.  ความสามารถในการคิด
                3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
            1.  มีความรับผิดชอบในการทำงาน
                2.  มีความขยันและสนใจในการเรียน
                3.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง
                4.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
8.  ภาระงานหรือชิ้นงาน
ผลงานการวาดภาพ  และเขียนถาม ตอบ


9.  กิจกรรมการเรียนรู้        
กิจกรรมครั้งที่ 1  (เวลา   1  ชั่วโมง)               
Warm up (รวมชั้น)
                 1.  นักเรียนเล่นเกม   what am I? เกี่ยวกับ Countable and Uncountable Noun
Presentation (รวมชั้น)
                 2.  ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ Countable Noun เอกพจน์ พหูพจน์ และ Uncountable Noun โดยการดูของจริง บัตรภาพ บัตรคำ และ Picture Dictionary
Practice (จับคู่ตามระดับชั้น)
               3.  นักเรียนออกเสียงคำศัพท์และอธิบายความหมายตามใบความรู้ที่ 1
                4.  นักเรียนจับคู่ฝึกพูดถาม ตอบ โดยดูภาพในใบความรู้ที่ 1 และใบงานที่ 1 เช่น
Is  this  a  pencil  ?  Yes , it  is.
Are  these  English  books ?   No , they   aren’t.
What  is  this / that  ?   It’s   a   ruler.
What   are   these / those  ?  They   are   notebooks.
Production (งานเดี่ยว)
5.  ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งของและเขียนประโยคถาม - ตอบประกอบด้วย Countable Noun เอกพจน์ พหูพจน์ และ Uncountable Noun 
Wrap up (จับคู่ตามระดับชั้น 10 นาที)
                 6.  นักเรียนอ่านประโยคถาม ตอบที่เขียนให้เพื่อนฟัง
10.  แหล่งเรียนรู้ / สื่อ
1.             เกม  What am I ?
2.             ของจริงที่เป็นคำนามนับได้และนามนับไม่ได้( Countable  and Uncountable Nouns)
3.             บัตรภาพ บัตรคำเกี่ยวกับคำศัพท์ Countable  and Uncountable Nouns 
4.             ใบความรู้ที่ 1  Countable  and  Uncountable  Nouns
5.             ใบงานที่ 1  Countable  and  Uncountable  Nouns
6.             Picture Dictionary
7.             ชื่อสินค้าที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น กล่องใส่สินค้า หรือกระดาษห่อสินค้า
11.  การวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
1.                   แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
2.                   แบบประเมินทักษะ
3.                   แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน
วิธีการ
1.             สังเกตพฤติกรรม
2.             ประเมินทักษะ
3.             ตรวจผลงาน
12.  บันทึกหลังการสอน
ผลการสอน
.................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ปัญหา / อุปสรรค์
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
13.  กิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14.  ความคิดเห็นผู้บริหาร................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(ลงชื่อ) ...................................................                                 (ลงชื่อ) .............................................................
            (.................................................)                                              (................................................)
        (ครูผู้สอน)                                                                    (ผู้บริหารสถานศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น